Algemene voorwaarden

I. ALGEMEEN DEEL
ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

1. D’n Rooie: Dakwerken d’n Rooie, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Korte Valksestraat 1A, 6624 AJ te Heerewaarden, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 69897328.
2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie D’n Rooie een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Partijen: D’n Rooie en de Wederpartij gezamenlijk.
5. Overeenkomst: iedere tussen D’n Rooie en de Wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee D’n Rooie zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot het verrichten van Werkzaamheden en/of de verkoop en levering van Producten.
6. Werkzaamheden: de in het kader van de Overeenkomst door of namens D’n Rooie te verrichten werkzaamheden, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, het aanbrengen van dakbedekking, dakrenovatie, onderhoudswerkzaamheden, impregnatie van schoorstenen, isolatie van daken, aanleg van lichtkoepels, dakramen, schoorsteenkappen, dakpannen, nokvorsten en kantpannen, voeg- en metselwerk, lood- en zinkwerk, installatie van dakdoorvoer en beluchting en opbouw van schoorstenen en daken.
7. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door of namens D’n Rooie te leveren zaken, ongeacht of deze los worden verkocht dan wel in verband met Werkzaamheden door of namens D’n Rooie worden verwerkt.
8. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van D’n Rooie en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door D’n Rooie worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken, bijvoorbeeld middels de door de Wederpartij aanvaarde offerte van D’n Rooie. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

1. Elk aanbod van D’n Rooie (waaronder zijn offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. D’n Rooie kan zijn aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog herroepen.
2. De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van D’n Rooie dat een kennelijke fout of vergissing bevat. De Wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van D’n Rooie dat gebaseerd is op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van D’n Rooie, op de eventueel daartoe door D’n Rooie aangewezen wijze, door de Wederpartij is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van D’n Rooie, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij D’n Rooie anders aangeeft.
4. Indien de Wederpartij de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | DERDEN

1. D’n Rooie is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden en aldus derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken. Voor de uitvoering van bepaalde Werkzaamheden, zal D’n Rooie dan ook mogelijk niet aan hem ondergeschikte zelfstandige hulppersonen inschakelen. D’n Rooie is, behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van eventueel door hem ingeschakelde niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen.
2. Onder geen beding aanvaardt D’n Rooie enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden met wie de Wederpartij zelf een overeenkomst heeft gesloten, ook in geval dit op voordracht of advies van D’n Rooie is gebeurd.
3. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die D’n Rooie bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan D’n Rooie, jegens de Wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, als ware zij in plaats van D’n Rooie, zelf partij bij de Overeenkomst.
4. Het is mogelijk dat derden als bedoeld in lid 1 en die aldus in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door D’n Rooie worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. D’n Rooie gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met hem gesloten Overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Wederpartij te aanvaarden.

ARTIKEL 5. | PRIJSVORMING, PRIJSWIJZIGINGEN, WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

1. Het aanbod van D’n Rooie vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijs en eventueel bijkomende kosten. Indien en voor zover de eventueel bijkomende kosten, zoals kosten van vergunningsaanvragen, op basis van nacalculatie zijn aangeboden, worden de daadwerkelijk door D’n Rooie gemaakte kosten op basis van nacalculatie aan de Wederpartij doorberekend. De aanvraag van vergunningen neemt D’n Rooie uitsluitend op zich in geval dit uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen.
2. Indien en voor zover een vaste prijs (aanneemsom en/of productprijzen) is overeengekomen, is deze prijs gebaseerd op de feiten en omstandigheden die D’n Rooie bekend waren op het moment dat D’n Rooie deze prijs aan de Wederpartij heeft aangeboden. Indien zich in dat geval prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen welke D’n Rooie redelijkerwijs niet kon voorzien en waarop D’n Rooie redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, is D’n Rooie gerechtigd deze prijsstijgingen aan de Wederpartij door te berekenen, met dien verstande dat een Consument om die reden gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst en D’n Rooie alsnog uitdrukkelijk te kennen geeft de Overeenkomst niet onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen. Vorenbedoelde bevoegdheid van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden geldt niet indien de prijsverhoging het gevolg is van stijgingen van btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege.
3. Het bepaalde in lid 2 voorziet niet in de omstandigheid dat sprake is van prijsverhoging ten gevolge van wijzigingen in de Overeenkomst als bedoeld in de volgende leden van dit artikel. De Overeenkomst omvat namelijk uitsluitend die prestaties die uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
4. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke voortzetting en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de Overeenkomst wat betreft aard en/of omvang te wijzigen (waaronder een aanvulling op de Overeenkomst mede wordt begrepen), dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan, hetgeen gevolgen kan hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de overeengekomen prijs tevens wijzigen. In geval van een vaste prijs, zal D’n Rooie daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
5. In geval van door de Wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor haar rekening. D’n Rooie zal de Wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de Wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
6. Indien na het sluiten van de Overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door haar verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de Wederpartij, komen de extra kosten voor haar rekening, tenzij D’n Rooie de onjuistheid van de door de Wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. D’n Rooie zal de Wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
7. Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering en (op)levering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering en (op)levering. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, dan is D’n Rooie gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de Wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop of tijdsbestek waarbinnen (verder) uitvoering aan de Overeenkomst zal worden gegeven.
8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan D’n Rooie een verzoek van de Wederpartij tot wijziging van de Overeenkomst weigeren indien nakoming van de te wijzigen Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

ARTIKEL 6. | TERMIJNEN

1. De eventuele uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe D’n Rooie zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is D’n Rooie mogelijk mede afhankelijk van de Wederpartij en/of derden. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan D’n Rooie toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 12, worden de verplichtingen van D’n Rooie opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 12 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.
2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan D’n Rooie toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van D’n Rooie niet eerder in dan nadat de Wederpartij D’n Rooie Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en D’n Rooie na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
3. Indien D’n Rooie voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is D’n Rooie gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging.
4. Verzuim van D’n Rooie als gevolg van een aan D’n Rooie toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 7. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ & UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

1. De Wederpartij dient alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Werkzaamheden redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door D’n Rooie aangewezen wijze, aan D’n Rooie te verstrekken. De Wederpartij staat in voor de juistheid van alle door haar aan D’n Rooie verstrekte informatie.
2. Voorts dient de Wederpartij D’n Rooie steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren. De Wederpartij is bovendien gehouden D’n Rooie zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de Overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.
3. De Wederpartij dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Werkzaamheden. Voorts dient de Wederpartij, voor zover gelet op de aard van de Werkzaamheden relevant, er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat: – de door D’n Rooie tewerkgestelde personen binnen het daartoe overeengekomen tijdsbestek tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen teneinde de Werkzaamheden uit te voeren gedurende de normale werkuren; – voldoende gelegenheid is voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van zaken die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt c.q. verwerkt, waaronder mede begrepen apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en in verband met de uitvoering van de Overeenkomst te verwijderen en/of anderszins te verwerken zaken; – de ruimte waar de Werkzaamheden worden verricht vrij is van obstakels en aldaar geen werkzaamheden worden verricht door derden, anders dan met (kennelijke) instemming van D’n Rooie; – de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het transport van alle voor de uitvoering van de Werkzaamheden benodigde zaken en voldoende parkeergelegenheid aanwezig is voor de door D’n Rooie tewerkgestelde personen; – de aangewezen plaatsen van opstelling, waaronder – indien door D’n Rooie gewenst – tevens begrepen de stoep voor het pand, gebruikt kan worden en geschikt is voor opslag van de hiervoor bedoelde zaken; – de door D’n Rooie tewerkgestelde personen op de locatie van uitvoering van de Werkzaamheden de kosteloze beschikking hebben over elektriciteit, water, sanitaire voorzieningen en andere in redelijkheid benodigde faciliteiten; – alle in redelijkheid van de Wederpartij te verlangen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn getroffen en worden gehandhaafd teneinde aan de toepasselijke wettelijke en andere overheidsvoorschriften te voldoen; – de Wederpartij tijdig beschikt over de eventueel voor de Werkzaamheden benodigde vergunningen en goedkeuringen van derden, alsmede over de door de Wederpartij in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden te verschaffen overige gegevens.
4. Indien de Wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, is D’n Rooie, onverminderd het bepaalde in artikel 13, gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de eventuele vertragings-/wachturen en eventueel daardoor ontstane extra kosten door te berekenen aan de Wederpartij.

ARTIKEL 8. | LOSSE VERKOOP VAN PRODUCTEN

1. Dit artikel vindt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, toepassing op de verkoop en levering van Producten, zonder dat de Overeenkomst voorziet in de uitvoering van Werkzaamheden aansluitend op de levering van de Producten.
2. Levering van de Producten geschiedt op de overeengekomen plaats en locatie. In geval van bezorging, komen de bezorgkosten aanvullend voor rekening van de Wederpartij, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Wederpartij op het moment dat de Producten door of namens de Wederpartij in ontvangst zijn genomen.
4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim van D’n Rooie in artikel 6.2, nimmer gerechtigd te weigeren de Producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen koopprijs en eventuele bezorgkosten te voldoen.
5. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Wederpartij is toe te rekenen en D’n Rooie daardoor extra kosten maakt, zoals opslagkosten en kosten in verband met meerdere afleverpogingen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Wederpartij. Opslagkosten kunnen ook worden doorberekend aan de Wederpartij indien opslag op locatie van D’n Rooie geschiedt. Alsdan worden de opslagkosten naar redelijkheid door D’n Rooie vastgesteld.

ARTIKEL 9. | TOLERANTIES

In het aanbod, de Overeenkomst als zodanig of op welke andere wijze dan ook door D’n Rooie vermelde en/of weergegeven eigenschappen van hetgeen in het kader van de Overeenkomst wordt (op)geleverd, kan op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt (op)geleverd. Als ondergeschikte punten worden aangemerkt alle geringe afwijkingen in eigenschappen van het (op) te leveren, welke de Wederpartij redelijkerwijs behoort te dulden, zoals geringe afwijkingen in kleuren, maten, structuren en afwerking. De aanwezigheid van ondergeschikte afwijkingen biedt voor de Wederpartij geen grond haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor de Wederpartij in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de waarde van het (op)geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

ARTIKEL 10. | ONDERZOEK EN KLACHTEN

1. Op het moment dat door of namens D’n Rooie aan de Wederpartij wordt meegedeeld dat de Werkzaamheden, of een gedeelte daarvan, zijn/is voltooid, dan wel redelijkerwijs kenbaar is dat de Werkzaamheden zijn voltooid, dient de Wederpartij direct te onderzoeken of het werk deugdelijk is uitgevoerd, althans of het werk vrij is van zichtbare of anderszins kenbare gebreken. Het bedoelde moment geldt als moment van oplevering van het werk.
2. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering voor de Wederpartij redelijkerwijs zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dienen terstond bij de oplevering te worden gemeld.
3. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 11.3, binnen twee werkdagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van twee werkdagen nadat de Wederpartij redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, Schriftelijk bij D’n Rooie te worden ingediend.
4. In geval de Overeenkomst slechts voorziet in losse verkoop van Producten, zoals bedoeld in artikel 8, dient de Wederpartij op het moment van leveren van de Producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar het oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient zij daarvan op het moment van leveren onverwijld mededeling te doen aan D’n Rooie en dient zij de inontvangstname van de Producten achterwege te laten, tenzij door de Wederpartij een Schriftelijk voorbehoud bij de inontvangstname is gemaakt. In geval van ten tijde van de levering voor de Wederpartij redelijkerwijs niet-zichtbare gebreken, dient de Wederpartij daarvan binnen twee werkdagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, Schriftelijk mededeling te doen aan D’n Rooie.
5. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt dan wel klaagt ten aanzien van geleverde prestaties die door de Wederpartij eerder nadrukkelijk zijn goedgekeurd, vloeit er voor D’n Rooie uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
6. Ook indien de Wederpartij tijdig reclameert, blijft de verplichting van de Wederpartij tot tijdige betaling aan D’n Rooie bestaan.
7. Het bepaalde in dit artikel laat het bepaalde in artikel 15.8 onverlet.

ARTIKEL 11. | CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. De Wederpartij maakt uitsluitend aanspraak op de eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk (middels de offerte) overeengekomen garantie. Een door D’n Rooie, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet echter niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten jegens D’n Rooie kunnen doen gelden.
2. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden of garantiebeperkingen, vervalt de eventueel toepasselijke garantie in elk geval indien een gebrek van het (op)geleverde het gevolg is van een na de (op)levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan D’n Rooie toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging van buitenaf, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege D’n Rooie het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen (waaronder mede begrepen reparaties, herstellingen en verwijderingen) aan het (op)geleverde door de Wederpartij zelf of door derden, die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van D’n Rooie of in opdracht van D’n Rooie zijn uitgevoerd.
3. Na oplevering van de Werkzaamheden onverhoopt optredende lekkages dienen binnen 72 uur (drie dagen) na ontdekking daarvan, althans het redelijkerwijs hebben moeten kunnen ontdekken daarvan door de Wederpartij, mondeling bij D’n Rooie te worden gemeld en binnen deze termijn per e-mail door de Wederpartij te worden bevestigd, bij gebreke waarvan de eventueel (nog) toepasselijke garantie als vervallen wordt aangemerkt.

ARTIKEL 12. | OVERMACHT

1. D’n Rooie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan alle van buiten komende oorzaken waarop D’n Rooie geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen ziekte van de feitelijke opdrachtnemer(s) en extreem slechte weersomstandigheden.
2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien D’n Rooie bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, blijft de Wederpartij de prijs voor het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst verschuldigd, als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst. In verband met overmacht geleden schade anders dan (gedeeltelijke) restitutie dan wel (gedeeltelijke) kwijtschelding van de overeengekomen prijs voor dat gedeelte van de Overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 13. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. D’n Rooie is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst D’n Rooie ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door D’n Rooie in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is D’n Rooie gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens D’n Rooie heeft gesteld.
3. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door D’n Rooie op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
4. De Wederpartij is verplicht de schade die D’n Rooie ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
5. Indien D’n Rooie de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 14. | BETALINGEN

1. Tenzij ter zake uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is D’n Rooie gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het door de Wederpartij aan D’n Rooie verschuldigde te vorderen, met dien verstande dat: a) in geval van een consumentenkoop D’n Rooie de Consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs; b) in het kader van een Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte als bedoeld in artikel 18.1, pas na het verstrijken van de ontbindingstermijn nakoming kan worden gevorderd van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis van de Consument tot betaling; c) in geval van een Overeenkomst met een factuurwaarde van ten minste € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro), tenzij partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen, de betaling als volgt geschiedt: 
 – 35% bij het aangaan van de overeenkomst; – 30% vóór levering dan wel aanvang van de Werkzaamheden;
 – 35% direct na levering, dan wel bij oplevering van de Werkzaamheden conform artikel 10.1.
2. D’n Rooie is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Wederpartij in gebreke is met de voldoening van enige op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens D’n Rooie.
3. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door D’n Rooie aangewezen wijze, contant of per pin, binnen de door D’n Rooie aangezegde termijn.
4. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de Wederpartij handelt in hoedanigheid van Consument.
6. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 15. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van D’n Rooie, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 10 en 11, is D’n Rooie na de (op)levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het (op)geleverde.
2. De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door haar opgedragen Werkzaamheden, onjuistheden in de door Wederpartij verlangde werkwijzen en verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan D’n Rooie kan worden toegerekend.
3. D’n Rooie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. D’n Rooie is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 5, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van D’n Rooie in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van D’n Rooie aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan D’n Rooie toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
4. Mocht D’n Rooie ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft D’n Rooie te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient D’n Rooie hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van D’n Rooie ter zake vervalt.
5. De aansprakelijkheid van D’n Rooie is beperkt tot ten hoogste herstel van de Werkzaamheden, dan wel herstel of vervanging van de leverantie waarop de aansprakelijkheid van D’n Rooie betrekking heeft. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van D’n Rooie beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van D’n Rooie betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van D’n Rooie nimmer meer belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door D’n Rooie afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van D’n Rooie dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
6. De Wederpartij vrijwaart D’n Rooie van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan D’n Rooie toerekenbaar is. Indien D’n Rooie uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden D’n Rooie zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is D’n Rooie, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van D’n Rooie en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
7. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens D’n Rooie één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met de stelling dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is geleverd, niet aan de Overeenkomst beantwoordt, vervalt indien van het gebrek van het Product niet binnen twee maanden na ontdekking daarvan mededeling is gedaan aan D’n Rooie.

ARTIKEL 16. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door D’n Rooie geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Wederpartij alle (betalings)verplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
2. Het is de Wederpartij, onverminderd het bepaalde in lid 5, verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht D’n Rooie hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
4. De Wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan D’n Rooie of de door D’n Rooie aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. D’n Rooie is bij verzuim van de Wederpartij gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Wederpartij.
5. Indien D’n Rooie geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat de Producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de Wederpartij gehouden de nieuwgevormde zaken aan D’n Rooie te verpanden.

ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN ALGEMEEN DEEL

1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van D’n Rooie aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.

II. BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR OVEREENKOMSTEN BUITEN DE VERKOOPRUIMTE

De bepalingen van dit tweede hoofdstuk zijn specifiek en uitsluitend van toepassing op Overeenkomsten Buiten de Verkoopruimte. Bij eventuele strijdigheid tussen de bepalingen van het algemeen deel van deze algemene voorwaarden (artikel 1 tot en met 17) en de bepalingen van dit tweede hoofdstuk, prevaleren de bepalingen van dit hoofdstuk.

ARTIKEL 18. | DEFINITIES

In dit tweede hoofdstuk worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.
1. Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte: de Overeenkomst als bedoeld in artikel 1.5 tussen D’n Rooie en een Consument die wordt gesloten in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van D’n Rooie en de Consument op een andere plaats dan de verkoopruimte van D’n Rooie of waarvoor door de Consument een aanbod is gedaan onder dezelfde omstandigheden.
2. Verkoopruimte: iedere onverplaatsbare ruimte voor detailhandel waar D’n Rooie op permanente basis zijn activiteiten uitoefent.
3. Recht van Ontbinding: de aan de Consument geboden wettelijke mogelijkheid om de Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte te ontbinden binnen een termijn van 14 dagen.

ARTIKEL 19. | RECHT VAN ONTBINDING

1. Dit artikel vindt uitsluitend toepassing op Overeenkomsten Buiten de Verkoopruimte.
2. Het bepaalde in het overige van dit artikel is niet van toepassing indien de verbintenis van de Consument tot betaling € 50,- of minder bedraagt.
3. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de Consument de Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte tot 14 dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen ontbinden. In geval de Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte uitsluitend voorziet in het verrichten van Werkzaamheden, vangt de bedenktijd van 14 dagen aan op de dag waarop de Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte tot stand is gekomen.
4. De Consument komt het Recht van Ontbinding niet toe in geval van: – een koop betreffende de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; – de levering van Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken; – een Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte waarbij de Consument D’n Rooie verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, met uitzondering van: – aanvullende dienstverlening waar de Consument niet uitdrukkelijk om heeft verzocht; – de levering van andere zaken dan die noodzakelijk zijn om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren. – het verrichten van Werkzaamheden, na afronding daarvan, mits: – de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en – de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn Recht van Ontbinding zodra D’n Rooie de Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte is nagekomen. – een Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte ten aanzien waarvan het Recht van Ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
5. Het verrichten van Werkzaamheden binnen de bedenktijd als bedoeld in lid 3 geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de Consument.
6. Indien de Consument gebruik maakt van zijn Recht van Ontbinding in het kader van een Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte die voorziet in het verrichten van Werkzaamheden, is de Consument aan D’n Rooie een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat is nagekomen op het moment van uitoefening van het Recht van Ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de
Consument aan D’n Rooie moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte dat is uitgevoerd.
7. Indien eventuele verwerking (montage) van de Producten door of namens D’n Rooie plaatsvindt gedurende de bedenktijd als bedoeld in lid 3, ter zake geen sprake is van onherroepelijke vermenging of andere uitsluitingsgrond als bedoeld in lid 4 waardoor het Recht van Ontbinding nog bestaat, en de Consument de Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte vervolgens ontbindt, dient de Consument voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de demontage van de Producten, al dan niet door tussenkomst van D’n Rooie. In zodanig geval is D’n Rooie nimmer aansprakelijk voor de tijdige uitvoering van de demontage en teruglevering van de Producten. Ook indien demontage wordt verzorgd door tussenkomst van D’n Rooie, komen de kosten daarvan voor rekening van de Consument. Voorts is de Consument in zodanig geval op grond van artikel 6:230s lid 4 van het Burgerlijk Wetboek aan D’n Rooie de prijs verschuldigd voor de montagewerkzaamheden die in eerste aanleg zijn betaald. Indien de prijs van deze montage verdisconteerd was in de totaalprijs, wordt de prijs van de montage zoals hier bedoeld, naar redelijkheid vastgesteld.
8. De Consument die gebruik maakt van het Recht van Ontbinding, kan de Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door D’n Rooie aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij D’n Rooie. Zo spoedig mogelijk nadat D’n Rooie in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal D’n Rooie de ontbinding per e-mail bevestigen.
9. Gedurende de bedenktijd als bedoeld in lid 3 dient de Consument zorgvuldig om te gaan met de betreffende Producten en de verpakking daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
10. Indien de Consument van het Recht van Ontbinding gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan D’n Rooie terugleveren.
11. Teruglevering van de Producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de Consument de Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte heeft ontbonden. De kosten van teruglevering van de Producten komen voor rekening van de Consument, met dien verstande dat D’n Rooie de Producten, onverminderd het bepaalde in lid 7, op zijn kosten zal afhalen indien de Producten bij het sluiten van de Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte bij de Consument thuis zijn geleverd en de Producten naar hun aard niet met de gewone post kunnen worden teruggezonden.
12. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 9. D’n Rooie is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, bijvoorbeeld door deze te verrekenen met de van de Consument reeds ontvangen betaling.
13. D’n Rooie zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering en de eventuele kosten als bedoeld in lid 6 en lid 7, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door D’n Rooie zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.

Neem vandaag nog contact op met uw dakdekker

Wij hebben het beste voor met uw dak!